Wniosek do parku narodowego Górna Orava

Poniższy wniosek został pozytywnie rozpatrzony i dzięki niemu możemy latać w pięknych ternach parku krajobrazowego Górna Orava.

 

Temat: Przedmiotem wniosku jest pozwolenie na uprawianie sportów latawcowych w CHKO Horná Orava dla członków stowarzyszenia M3N  

Wnioskodawca: M3N Civic Association, Ul. Mieru 282, 029 01 Namestovo

Artykuł prawny: Art. 13 ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr. 543/2002 w sprawie ochrony przyrody
i krajobrazu

Dokumentacja: Wniosek o pozwolenie, mapa ze strefami ochrony

Terytorium: rejon Námestovo, strefa D PLA Horná Orava

12 lutego 2019 r. M3N poprosiło CHKO Horná Orava
o wydanie licencji na uprawianie sportów latawcowych
w rejonie parku krajobrazowego, na wolnym powietrzu
w otwartych przestrzeniach w strefie D Horná Orava.

Terytorium Parku Krajobrazowego Horná Orava jest chronione zgodne z rozporządzeniem Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej nr. 420/2003 – Ustanowienie terytorium Obszaru Chronionego Krajobrazu
i jego stref.

Stefy CHKO zostały podzielone według charakteru wartości przyrodniczych na 4 strefy ochronne (strefa A, B, C i D)
o zróżnicowanym stopniu ochrony (A – 5 stopień, B – 4 stopień, C – III stopień i D – II stopień).

CHKO Horná Orava jest także chronionym obszarem ptasim – rejon nr. SKCHVU008 zadeklarowanym
w rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska Republiki Słowackiej nr. 173/2005.

Ochrona przyrody i krajobrazu:

Działalność sportowa M3N Námestovo OZ będzie mogła być prowadzona wyłącznie w strefie D Chronionego Obszaru Parku Krajobrazowego Horná Orava, zgodnie
z ustawą nr. 543/2002 w sprawie ochrony przyrody
i krajobrazu. Działania będą prowadzone wyłącznie na otwartych przestrzeniach poza lasem.

Ograniczenia wspomnianej działalności wynikają z ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr. 543/2002 Coll.
o ochronie przyrody i krajobrazu w strefie C, B i A obszaru chronionego krajobrazu Horná Orava.

Z punktu widzenia ochrony przyrody i krajobrazu nie spodziewamy się znaczącego negatywnego wpływu na chronione gatunki zwierząt i roślin.

W związku z powyższym CHKO zgadza się z uprawianiem sportów latawcowych przez członków Stowarzyszenia M3N na terenach otwartych w strefie D Parku Krajobrazwoego Horná Orava pod następującymi warunkami:

 1. Kiting w strefie D będzie dostępny dla zarejestrowanych członków M3N Namestovo, tylko na lądzie.
 2. M3N Námestovo zapewni, że zostaną oni poinformowani o zasadach ochrony przyrody
  i krajobrazu na obszarze chronionego krajobrazu Horná Orava przed zarejestrowaniem swoich członków. M3N szczegółowo zapozna członka
  z podziałem na strefy chronione, dostarczą swoim członkom mapę Obszaru Chronionego Krajobrazu Horná Orava z wytyczonymi strefami i ostrzeże ich przed zakazem latania na wyższych poziomach ochrony w strefie C, B i A CHKO Horná Orava.
 3. OZ M3N Námestovo przekaże swoim członkom informacje o ustawie nr. 543/2002 Coll. w sprawie ochrony przyrody i krajobrazu, w szczególności
  w zakresie działalności zabronionej.
 4. M3N poinstruuje swoich członków, że w strefie D CHKO Horná Orava obowiązuje zakaz wjazdu pojazdów silnikowych poza obszar miejski
  i przyległe drogi. Nie mogą przybywać do miejsc,
  w których będą wykonywać tę działalność sportową za pomocą środków zmotoryzowanych.
 5. W przypadku organizacji imprezy zbiorowej (imprezy) konieczne jest ponowne złożenie wniosku o zwolnienie z ustawy nr 543/2002 Coll. w sprawie ochrony przyrody i krajobrazu
 6. CHKO Horná Orava otrzyma listę członków M3N Námestovo OZ, która będzie regularnie aktualizowana.
 7. Organem odpowiedzialnym za zachowanie kiterów będzie stowarzyszenie M3N.
 8. Członkowie Stowarzyszenia M3N są zobowiązani okazać swoją ważną kartę członkowską podczas kontroli przez strażników parku krajobrazowego.

Adnotacja:

Proponowana działalność sportowa stowarzyszenia M3N w strefie D Chronionego Obszaru Krajobrazowego Horná Orava nie jest objęta w ustawie nr. 543/2002, jednak dopuszcza się jej uprawianie z zastrzeżeniem warunków określonych powyżej. Sporty latawcowe nie przyczyniają się do znaczącego wpływu na obszar chroniony.